Wolff

Privacy Statement

Wolff is een handelsnaam van Wolff Bioscopen Holding B.V., hierna aangeduid als: "Wolff". Wolff is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. Wolff exploiteert onder andere de website Wolff.nl.

De informatie die Wolff over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wolff houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Wolff Bioscopen Holding B.V.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Wolff is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Wolff niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Wolff-diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat u persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Wolff kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse, en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van ťťn van de websites van Wolff. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Wolff en/of de partners van Wolff bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat Wolff en/of de partners van Wolff uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Wolff en/of de partners van Wolff gebruik maakt. Ook worden financiŽle gegevens verwerkt als u producten op een van de websites bestelt of u zich abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Wolff en/of de partners van Wolff leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek.

Wolff kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar sublabels en groepsmaatschappijen en tevens combineren met uw persoonsgegevens die worden verwerkt door diezelfde groepsmaatschappijen. Dit doet Wolff om u beter van dienst te kunnen zijn en de inhoud van de websites nog beter op uw interesses af te stemmen. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, meld dit via info@wolff.nl onder vernoeming van "privacy".

Wolff verzamelt en verwerkt via de door haar geŽxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen.
2. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers.
3. Als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. FinanciŽle gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Wolff, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.
4. Om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Wolff op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Wolff een bezoekprofiel van u opstellen.
5. Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.
6. Om haar websites en bijbehorende technologieŽn te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
7. Om te voldoen aan de op Wolff rustende wet- en regelgeving.

Wolff bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden. Uitsluitend indien u Wolff daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Wolff uw elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens weer intrekken. In beide gevallen kunt u een email sturen aan info@wolff.nl.

Wolff kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Wolff te garanderen. Tevens zal Wolff persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Wolff aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Wolff kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geÔdentificeerd.

Beveiliging

Wolff handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wolff wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Wolff met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een email sturen aan: info@wolff.nl.

U kunt ook een email aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien Wolff niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Wolff u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Wolff schort de uitvoering van je verzoek op totdat u Wolff de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Wolff stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Wolff het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beŽindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet Wolff verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven de websites van Wolff u het recht om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wolff maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Ook maakt Wolff gebruik van tijdelijke cookies. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van cookies kunnen websites van Wolff u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van Wolff advertenties op websites van Wolff. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Wolff geplaatste cookies.

U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Wolff u naar het "help'' menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. Tevens kunt u zich op google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Doorgifte derde landen

De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op websites van Wolff bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekt Wolff locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de 'safe harbor' privacy regelgeving.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Wolff behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Wolff adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Wolff wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2011.


BIOSCOPEN


Voorwaarden | Privacy | © Wolff Bioscopen 2017