Wolff

Huisregels

I. Toepasselijkheid

1. Deze huisregels zijn van toepassing in deze bioscoop, onderdeel van de bioscoopgroep Kinepolis Group. Kinepolis wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd en omvat het volledige gebouw met de daarbij horende infrastructuur (met in begrip van de parkeergelegenheid indien van toepassing), evenals de organisatie.

2.
Het betreden van Kinepolis impliceert dat iedere bezoeker, inclusief de bezoeker die geen voorstellingen bijwoont, kennis genomen heeft van het Reglement, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud en ze ook zal naleven. Het Reglement is na te lezen op de website, www.kinepolis.nl


II. Toegang


1. Iedere bezoeker die zich aanbiedt aan de controlepost in Kinepolis moet in het bezit zijn van een geldig bioscoopticket of een geldige bevestiging van een onlineaankoop die recht geeft op één of meerdere bioscooptickets. Het bioscoopticket verleent eenmalig toegang tot de desbetreffende filmvoorstelling en duidt de gekozen filmvoorstelling (filmnaam, datum en uur, zaal-, rij- en stoelnummer)aan. De bezoeker mag alleen plaatsnemen op de specifieke stoel waarvoor zijn ticket geldt. Het is niet toegestaan zich na de voorstelling in de zaal op te houden of zich te begeven naar een andere filmvoorstelling zonder aankoop gedaan te hebben van een geldig ticket.

Iedere persoon, die zich in Kinepolis bevindt, moet steeds in het bezit zijn van zijn bioscoopticket. Ook in de zaal, gedurende het voorprogramma en de filmvertoning, dient de bezoeker steeds het geldige toegangsticket bij zich te hebben.

Kinepolis behoudt zich het recht voor een forfaitaire kost van ten hoogste 25 EUR te verhalen op de bezoeker die niet in het bezit is van een geldig toegangsticket.

2. Vanaf het moment dat de voorstelling gestart is (na het voorprogramma) kunnen er geen tickets meer worden gekocht voor deze voorstelling.

3. Iedere bezoeker die geen voorstelling komt bijwonen en beroepsmatig Kinepolis betreedt, meldt zich aan de balie en schrijft zich in. Bij vertrek schrijft bezoeker zich uit. Het feit dat bezoeker beroepsmatig Kinepolis bezoekt geeft geenszins recht op het bezoeken van een filmvoorstelling zonder daarvoor geldig ticket. Het is bezoeker ook niet toegestaan zich te begeven in de niet algemene ruimtes.

4. Iedere bezoeker dient zich als een goede huisvader te gedragen. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan Kinepolis, zal volledig aansprakelijk gesteld worden voor alle schade met inbegrip van gevolgschade.

5. Kinepolis behoudt zich het recht voor de toegang tot Kinepolis te verbieden aan personen (i) die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel; (ii) die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebbende openbare orde te verstoren of te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, of racistische opmerkingen; (iii) die een toegangsverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel Kinepolis zelf ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten; of (iv) die in het algemeen één of meerdere bepalingen van het Reglement niet naleven.

Kinepolis behoudt zich het recht voor om voor de redenen hierboven opgesomd de betrokken persoon uit Kinepolis te laten verwijderen.

Indien Kinepolis om veiligheidsredenen het recht van toegang tot Kinepolis weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit Kinepolis laat verwijderen, is Kinepolis niet gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

6. Teneinde de risico’s voor filmbezoekers in een rolstoel te beperken in geval vaneen evacuatie, zijn een aantal maatregelen van toepassing: Indien de zaal toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, mogen zij plaats nemen opeen vaste stoel, die zich bevindt op het uiterste van een rij, dichtbij een doorgangen in de nabijheid van een ingangsdeur en dit indien de begeleider ervoor zorgt dat de rolstoel wordt geplaatst op een daarvoor voorziene plaats of naast de zetel van de rolstoelgebruiker (min. 60 cm vrij te houden). De rolstoel mag niet kunnen wegrollen of kantelen. Rolstoelgebruikers zonder begeleider mogen enkel plaatsnemen op de daarvoor speciaal voorziene plaatsen.

7. Het is verboden de volgende voorwerpen in Kinepolis binnen te brengen of binnen te laten brengen:

- alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs en/of opwekkende middelen;
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;
- ontvlambare producten of stoffen, spuitbussen;
- opnamemateriaal (foto, video en audio);
- versnaperingen (waaronder drank en kauwgom) en andere voedingswaren die niet in Kinepolis zijn aangekocht;
- (vouw)fietsen, rolschaatsen, skateboards, skates, etc.;
- elk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen gebruikt worden; of alle andere voorwerpen die als middel zouden kunnen gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de bezoekers in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Kinepolis en/of haar aangestelde of derden daartoe gelast kunnen om afgifte van dergelijke voorwerpen verzoeken. De toegang tot Kinepolis wordt ontzegd aan eenieder die zich tegen deze afgifte verzet.

Tijdens het bioscoopbezoek kunnen sommige gebruiksvoorwerpen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de voorstelling. De bezoeker geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring en ontvangt een afgiftebewijs. Na de filmvoorstelling wordt het voorwerp enkel terugbezorgd tegen teruggave van dit afgiftebewijs.

Kinepolis sluit de toepassing van de wettelijke bepalingen rond bewaargeving expliciet uit. Kinepolis zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voorde aan haar toevertrouwde voorwerpen.

Behoudens toestemming van de exploitatieverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in deze bioscoop.

8. Elke persoon die binnenkomt in Kinepolis kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden gebeurt enkel met het oog op de handhaving en naleving van de veiligheid in het Kinepolis-gebouw.


III. Bioscoopcomplex


1. In het Kinepolis-gebouw is het voor iedere bezoeker ten strengste verboden:

- te roken. Dit geldt ook voor de e-sigaret, de shishapen, etc. Waar van toepassing is dit alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes;
- om foto-, video- of audio-opnames te maken in de zalen;
- schade toe te brengen aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan Kinepolis (met inbegrip van het scherm in de bioscoopzalen)
- het scherm in de bioscoopzalen aan te raken;
- zich te bevinden in de niet publieke gedeelten van Kinepolis, zoals onder meer dienstruimtes, VIP zones, kantoren en private zalen;
- hinder te veroorzaken op de toegangs- en evacuatiewegen, trappen,trappenhuizen en galerijen, en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van Kinepolis;
- en de orde te verstoren, het comfort en/of de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen, door bijvoorbeeld rumoerigheid, storend GSM- enMP3-speler-gebruik tijdens de voorstelling, de voeten op de rugleuning te plaatsen, te gooien met voedingswaren, etc.

Kinepolis meldt in dit verband dat de ouders te allen tijde verantwoordelijk blijven voor de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen.

2. Indien er bij een controle vastgesteld wordt dat er tijdens de vertoning foto-,video- of audio-opnames worden gemaakt, ook met GSM, zal de bezoeker het opnametoestel onmiddellijk afgeven en de geregistreerde gegevens wissen. Bij het verlaten van Kinepolis zal de bezoeker terug in het bezit gesteld worden van het opnametoestel op vertoon van het afgiftebewijs. Voor elke opname zal Kinepolis aangifte doen bij de Politie.

Kinepolis sluit in dit verband de toepassing van de wettelijke bepalingen rond bewaargeving expliciet uit.

3. In het Kinepolis-gebouw deponeert de bezoeker papierresten, bekers, e.a. afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken ten gunste van de netheid van de bioscoopzalen.

4. In het Kinepolis-gebouw en de daarbij horende infrastructuur, zoals de parkeergelegenheid, is het ten strengste verboden commerciële acties van welke aard ook te voeren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinepolis.

5. Kinderen vanaf 12 jaar en ouder zijn niet toegelaten op de speelstructuren in Kinepolis.

6. Aan jongeren onder 18 jaar wordt geen alcohol verkocht. Bij twijfel zal de medewerker vragen om legitimatie. Zonder vertoon van een geldig legitimatiebewijs is alcoholverkoop altijd uitgesloten.


IV. Parkeren


De bestuurders van een voertuig worden verzocht hun voertuig op de daartoe voorziene parkeerplaatsen te plaatsen. Zij worden verzocht hun auto zorgvuldig af te sluiten en erop toe te zien geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter te laten. Kinepolis is niet verantwoordelijk voor enige vorm van diefstal en/of beschadiging of lichamelijk letsel. Aan de fietsers wordt er eveneens gevraagd om hun fietsen te plaatsen in de daarvoor voorziene fietsenstallingen. Wanneer fietsen staan op plaatsen waar deze niet horen of op plaatsen waar zij de nooduitgangen versperren, zullen deze worden verplaatst. Kinepolis draagt geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal wanneer deze hieruit voortvloeit.


V. Veiligheid


1. Omwille van veiligheidsredenen en/of andere gelijklopende redenen, behoudt Kinepolis zich het recht voor om:
- de filmvoorstelling te onderbreken of stop te zetten;
- Kinepolis geheel of gedeeltelijk te ontruimen; en
- bezoekers die zich niet aan de bepalingen van het Reglement houden uit Kinepolis te laten verwijderen.

2. Kinepolis raadt de bezoeker aan om bij het betreden van Kinepolis in het algemeen en de zaal in het bijzonder zich te vergewissen van de verschillende nooduitgangen en de veiligheid signalisatie (waaronder de brandveiligheid signalisatie). In geval van evacuatie dient de bezoeker de aanwijzingen van Kinepolis, haar daartoe aangestelde of derden strikt op te volgen.

3. Kinepolis kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies,diefstal of gebeurlijke ongevallen. Kinepolis kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van tekortkomingen of opzettelijke fouten van haar aangestelde of uitvoeringsagenten.

4. Kinepolis behoudt zich het recht voor om conform de geldende wetgeving camerabewaking uit te oefenen.


VI. Sancties


De mogelijke sanctie voor diegene die in strijd handelt met het Reglement is de tijdelijke schorsing van het toegangsrecht, zo nodig zonder terugbetaling van het bioscoopticket. Een voortdurende schending van de bepalingen van het Reglement kan leiden tot de definitieve uitsluiting van de bezoeker. Bij inbreuk op het Reglement zal, indien nodig, beroep gedaan worden op politie, met eventuele opmaak van een proces verbaal. Kinepolis behoudt zich eveneens het recht voor om de betaling te vorderen van 25 EUR van één ieder die in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van het Reglement, zonder afbreuk te doen aan het recht om het volledige herstel van de schade te vorderen.


VII. Tickets / bioscoopbonnen


1. Een bioscoopticket voor een bepaalde filmvoorstelling is niet inruilbaar voor een bioscoopticket voor een andere filmvoorstelling, noch voor geld of een bioscoopvoucher.

2. Een bioscoopbon (of voucher) is inruilbaar voor een bioscoopticket, hetzij voor een voorstelling naar keuze, hetzij voor de voorstelling zoals aangeduid op de bioscoopbon zelf. Bioscoopbonnen zijn niet geldig voor speciale evenementen.

3. De bioscoopbon (of voucher) is enkel geldig tijdens de geldigheidsduur en bij de bioscopen, aangegeven op de bioscoopbon zelf. Een vervallen bioscoopbon wordt in geen geval ingeruild voor geld of voor een bioscoopbon met een latere vervaldatum.

4. De tarieven en kortingen van de bioscooptickets worden geafficheerd in Kinepolis en gelden aan de kassa’s en de selfservice ticketautomaten.

5. Bij 3D voorstellingen is het mogelijk dat een supplement moet worden aangerekend bij betaling met een bioscoopbon waarin de 3D toeslag niet is opgenomen.

6. Kinepolis behoudt zich het recht voor om de categorieën van personen waaraan een kortingstarief wordt toegestaan te wijzigen. Kinepolis zal alles in het werk stellen om de bezoeker hierover te informeren.

7. Kinderen jonger dan 3 jaar krijgen gratis toegang tot Kinepolis enkel en alleen indien een geldig leeftijdsbewijs kan voorgelegd worden aan de kassa. Zij dienen op de schoot te zitten van een betalende volwassene. Indien dit niet wenselijk is dient tegen normaal tarief een ticket gekocht te worden.

8. Indien bezoeker niet van te voren zijn tickets (online) gekocht heeft en de tickets aan de kassa aanschaft worden de best beschikbare stoelen toegekend.


VIII. Films


1. Kinepolis adviseert de bezoeker vrijblijvend over de aard en het genre van de onderscheiden filmvoorstellingen die zij aanbiedt, en dit door middel van de adviserende en waarschuwende codificatie zoals weergegeven in bijlage 1.

2. Bezoekers jonger dan 16 jaar worden onder geen enkele voorwaarde toegelaten bij films voor 16+, ook niet onder begeleiding van een ouder. Voor de aankoop van tickets voor deze films is het tonen van legitimatie op vraag van de bioscoopmedewerker verplicht.

3. Kinepolis behoudt zich het recht voor om de filmprogrammatie te wijzigen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet projecteren van de in de media en/of op de website aangekondigde films, die steeds onder voorbehoud gepubliceerd worden.


IX. Diversen


1. De bezoeker kan terecht bij de bedrijfsleiding voor de afgifte en het ophalen van verloren en teruggevonden voorwerpen.

2. De bezoeker kan contact opnemen met de bioscopen via het contactformulier op de website (www.wolff.nl). De bezoeker kan tevens contact opnemen met het hoofdkantoor van Kinepolis Nederland via info@kinepolis.nl.

BIOSCOPEN


Voorwaarden | Privacy | © Wolff Bioscopen 2017